Please allow cookies

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Sociálne médiá

1 Úvod

 

Sme radi, že sa zaujímate o našu aktivitu na Sociálnych médiách a našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme zákonné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

 

Preto musíme dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme pri poskytovaní tejto služby a ako s nimi zaobchádzame.

 

2 Zodpovedná strana/Kontaktné údaje pre ochranu osobných údajov

 

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B IČO: 17 324 246 („my“, „nás“ alebo „Henkel“) je zodpovednou stranou za spracúvanie údajov potrebnou na poskytovanie služby tak, ako je charakterizovaná v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Majte na pamäti, že používanie prítomnosti na Sociálnych médiách vedie k ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa Sociálnych médií bez obmedzenia na vašu interakciu s nami alebo na Sociálnych médiách. Vzhľadom na to (najmä s ohľadom na technickú možnosť používania Sociálnych médií) odkazujeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľa Sociálnych médií:

Ak je naša prítomnosť na Sociálnych médiách prepojená s inými webovými stránkami alebo online obsahom, uplatňujú sa príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto služieb.

 

Môžete osloviť našu kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, pána Martina Chamka, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko, e-mail: dataprotectionsk[at]henkel.com.

 

Spracovanie a použitie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré tieto operácie odôvodňujú z dôvodu, že (1) spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie prítomnosti na sociálnych sieťach (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); a / alebo (2) Spoločnosť Henkel má prvoradý legitímny záujem na zabezpečení a zlepšení funkčnosti a bezchybného fungovania prítomnosti v sociálnych sieťach a je prispôsobená potrebám používateľov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

3 Všeobecné spracúvanie osobných údajov

 

3.1 Komunikácia s nami

 

Ak nás kontaktujete, napríklad aby ste nám položili otázku o produkte, ktorý sme prezentovali na v rámci našej prítomnosti na Sociálnych médiách, použijeme vaše meno, prípadne vaše užívateľské menoa ďalšie údaje, ktoré ste poskytli, aby sme odpovedali na váš dopyt.

 

Spracúvanie je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je potrebné odpovedať na váš dopyt (napr. čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR) alebo kvôli nášmu oprávnenému záujmu poskytnúť vám požadované informácie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Po odpovedi na váš dopyt ho spolu so všetkými informáciami vymažeme do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sme na váš dopyt odpovedali.

 

3.2 Funkcie komunity

 

Môžete si vybrať z rôznych funkcií, ktoré ponúkajú Sociálne médiá, aby sme mohli komunikovať s ostatnými používateľmi, napríklad posielať komentár, zanechať komentár a zdieľať príspevok či označiť, že sa vám páči.

 

Chceli by sme poukázať na to, že táto časť je verejná, a preto všetky informácie, ktoré pošlete alebo poskytnete na registráciu, môžu vidieť aj ostatní. Nemôžeme kontrolovať, ako iní používatelia spracúvajú tieto informácie. Predovšetkým nemôžeme zabrániť iným, aby vám posielali správy.

 

Všetky údaje, ktoré poskytnete pre funkcie komunity, spracúvame, aby sme zabezpečili správne fungovanie týchto funkcií. Bez týchto údajov nie sme schopní ponúknuť vám funkcie komunity. Spracúvanie týchto údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to potrebné pre využitie našich služieb alebo pre plnenie zmluvy (napr. § 13 ods. 1 písm. B) ZoOÚ; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo z dôvodu, že to predstavuje oprávnený záujem, aby sa čo najjednoduchšie a najúčinnejšie využili naše funkcie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

3.3 Sektorové pozorovanie

 

Sledujeme publikácie spojené s odvetviami v ktorých sme aktívni (menovite sú to Beauty Care/Starostlivosť o telo a vlasy, Adhesive Technologies/Lepidlá a technológie, Laundry and Home Care/Pracie a čistiace prostriedky). Zbierame obsah zverejnený na verejných miestach na Sociálnych médiách v súvislosti s týmito obchodnými oblasťami (napr. obsah v ktorom je kozmetický produkt alebo prací prostriedok diskutovaný alebo predvádzaný).

 

Obsah súvisiaci s týmito obchodnými oblasťami bude uložený a hodnotený v záujme získať náhľad do verejnej diskusie vzhľadom na jednotlivé obchodné sektory. Využijeme získaný náhľad na podporu našej verejnej komunikácie a na vyrovnanie s verejnou diskusiou. Spracovanie týchto dát je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracovať osobné údaje, pretože to predstavuje náš oprávnený záujem na podporu verejnej komunikácie prostredníctvom usporiadania verejnej diskusie (Art. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Obsah súvisiaci s týmito obchodnými oblasťami vyzbieraný na verejných miestach Sociálnych médií môže byť uložený na neurčitý čas. Ak si kedykoľvek budete želať odstrániť tento obsah, prosím pošlite nám email na vyššie spomenutú adresu.

 

3.4 Lotérie a iné súťaže

 

Z času na čas na Sociálnych médiách ponúkame lotérie a iné súťaže. Ak sa chcete zúčastniť, požiadame vás o poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov (napr. meno, dátum narodenia, adresu, e-mailovú adresu atď.; môžu byť potrebné ďalšie informácie pre súťaž, ako napríklad odpoveď na kvíz, fotky alebo výsledok online hry). Tieto informácie používame na správne vykonávanie lotérie alebo súťaže a ak je to potrebné na právnu ochranu alebo na zistenie zneužitia.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v podmienkach účasti pre každú lotériu/súťaž. Ak ste nám poskytli svoj súhlas pri účasti na lotérii/súťaži, používame vaše informácie na účely uvedené vo vyhlásení o súhlase.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné pre náležité uskutočnenie lotérie/súťaže (napr. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), pretože ste nám dali váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), alebo pre postupovanie v súlade s naším oprávneným záujmom zabrániť podvodom alebo zabezpečiť účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Doba pre ukladanie údajov bude zahrnutá do príslušného vyhlásenia o ochrane údajov pre každú lotériu/súťaž.

 

3.5 Pozvánka na akciu

 

Z času na čas na Sociálnych médiách vyhlasujeme akcie, ktoré môžu vyžadovať registráciu. Ak sa zaregistrujete na jednu z našich akcií, spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii, ako je vaše meno, adresa, kontaktné a komunikačné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa) ako aj ďalšie informácie potrebné pre akciu (napr. vytvorenie zoznamu hostí, akreditácia, kontrola pri vstupe, plánovanie miesta a občerstvenia) a/alebo informácie potrebné na odoslanie pozvania a informácií pre danú akciu. Navyše môžeme použiť vaše informácie na zistenie zneužitia a na našu právnu ochranu.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné pre registráciu a účasť na akcii (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo preto, že máme oprávnený záujem predchádzať podvodom alebo zabezpečiť účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Ak sa prihlásite do aktivity, Vaše registračné údaje budú zmazané do troch rokov o uplynutia kalendárneho roku kedy sa aktivita uskutočnila.

 

3.6 „Chatbot“

 

Môžeme poskytovať „Chatbot“ na našej prítomnosti na Sociálnych médiách. „Chatbot“ je možné použiť bez zdieľania osobných údajov. V prípade, že zadáte osobné údaje do textového poľa počas používania funkcie „Chatbot“, použijeme vaše údaje iba na zodpovedanie vašej otázky. Ak uložíme vašu otázku na účel interného procesu kontroly, vaše osobné údaje predtým vymažeme.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú spracúvanie osobných údajov potrebných na zodpovedanie vašej otázky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo preto, že máme oprávnený záujem predchádzať podvodom a zabezpečovať účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Ak ste nesúhlasili s dlhším obdobím uloženia, napr. v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi, uchováme vaše údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených zámerov alebo tak dlho, ako je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uchovávať údaje.

 

3.7 Testy produktov

 

Možno ste poskytli svoje kontaktné údaje a svoju adresu počas účasti na testoch produktu, ktoré sme uskutočňovali prostredníctvom našej prítomnosti v sociálnych sieťach. Vaše údaje použijeme na účely vykonania testu produktu.

 

Vaše údaje nebudeme posielať žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je určené na vykonanie testu produktu.

 

Spracovanie a použitie vašich údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré tieto operácie odôvodňujú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na vykonanie testu produktu, ktorého sa zúčastňujete (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Pokiaľ ste nedali súhlas s dlhšou dobou uchovávania napr. v priebehu riadenia vzťahov so zákazníkmi nebudeme ukladať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa na ne bude vzťahovať zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.8 Prieskumy

 

Možno ste poskytli svoje kontaktné údaje, napríklad svoju e-mailovú adresu, keď ste sa zúčastnili prieskumu. Vaše údaje použijeme na účely vykonania prieskumu.

 

Vaše údaje nebudeme posielať žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je potrebné za účelom vykonania prieskumu.

 

Spracovanie a použitie vašich údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie z dôvodu, že máme prvoradý oprávnený záujem na použití vašich odpovedí v prieskume, ktorého ste sa zúčastnili (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokiaľ ste nedali súhlas s dlhšou dobou uchovávania napr. v priebehu riadenia vzťahov so zákazníkmi nebudeme ukladať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa na ne bude vzťahovať zákonná povinnosť uchovávania.

 

4 Prenos osobných údajov

 

K zverejneniu vašich osobných údajov dochádza v nasledujúcich prípadoch:

 • Osobné údaje budú sprístupnené orgánom činným v trestnom konaní a, v prípade potreby, aj poškodeným tretím stranám, ak je to potrebné na vyšetrenie nezákonného alebo zneužívajúceho používania našich služieb. Avšak to nastane len vtedy, ak existujú špecifické náznaky nezákonného používania alebo zneužitia. Zverejnenie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak slúži na presadzovanie podmienok používania našich služieb alebo iných dohôd, alebo, ak je to potrebné, na presadzovanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní je zabezpečenie správneho fungovania prítomnosti na Sociálnych médiách a presadzovanie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov, podľa okolností. Zo zákona sme povinní poskytovať informácie aj niektorým vládnym inštitúciám. Sú to orgány činné v trestnom konaní, verejné orgány, ktoré stíhajú správne priestupky sankcionované pokutami, a daňové úrady. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní je zabrániť zneužitiu, stíhať trestné činy a presadzovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky, podľa okolností (napr. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Pri plnení našich služieb sa musíme spoliehať na spoločnosti tretích strán a externých poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah („sprostredkovateľ“). Kategóriami takýchto sprostredkovateľov môžu byť agentúry, poskytovatelia služieb, poskytovatelia IT-služieb.

  V takýchto situáciách budú informácie sprístupnené týmto spoločnostiam alebo jednotlivcom, aby sa tak umožnilo ďalšie spracúvanie. Týchto externých poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne ich kontrolujeme, aby sme zabezpečili, že vaše súkromie je chránené. Sprostredkovatelia môžu používať údaje len na nami určené účely. Na základe zmlúv s nami sú tiež povinní zaobchádzať s vašimi údajmi výhradne v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, ako aj s európskymi a nemeckými zákonmi o ochrane údajov.

  V rámci vyššie opísaných potenciálnych presunov môže dôjsť k tomu, že tretia strana viazaná inštrukciami môže spracúvať údaje v štátoch mimo EÚ („tretie krajiny“)
 • Každé zverejnenie údajov stranám mimo EÚ sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Keďže Európska komisia neoznámila, že tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytneme dostatočné záruky na vytvorenie primeranej ochrany vašich údajov. Na tento účel je možné uzavrieť zmluvu so sprostredkovateľom, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky EÚ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
 • V priebehu ďalšieho vývoja našej činnosti je možné, že štruktúra spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. sa zmení zmenou právnej formy, založením, kúpou alebo predajom dcérskych spoločností, divízií spoločnosti alebo častí spoločnosti. V prípade takýchto transakcií sa informácie o zákazníkoch odovzdávajú spolu s časťou spoločnosti, ktorá je prevedená. V tomto rozsahu zabezpečujeme, že každé zverejnenie osobných údajov tretím stranám sa uskutočňuje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Takýto prenos osobných údajov môže byť odôvodnený oprávneným záujmom prispôsobiť štruktúru našej spoločnosti ekonomickým a právnym podmienkam, ak sa to požaduje (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

5 Vaše práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek získať informácie o údajoch o vás uložených. Okrem toho máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania ako aj eventuálne právo na prenos dát. Navyše máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

 

OKREM TOHO MÔŽETE NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; AK JE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6. ODS. 1 PÍSM. E) ALEBO PÍSM. F) GDPR.

 

Ak ste dali súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

 

6 Zmena tohoto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

 

Stav tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je k 17.8.2020.

 

Rozvoj našej prítomnosti na Sociálnych médiách môže mať vplyv na spôsob, akým zaobchádzame s osobnými údajmi. Ponechávame si právo upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Odporúčame preto z času na čas navštíviť našu prítomnosť na Sociálnych médiách, aby ste boli informovaní o možných aktualizáciách nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre fanúšikovské stránky na Facebooku

1 Úvod

 

Sme radi, že sa zaujímate o našu fanúšikovskú stránku na Facebooku („fanúšikovská stránka") a našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme zákonné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

 

Preto musíme dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme pri poskytovaní tejto služby a ako s nimi zaobchádzame.

 

2 Zodpovedná strana/Kontaktné údaje pre ochranu osobných údajov

 

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B IČO: 17 324 246 („my“, „nás“ alebo „Henkel“) je zodpovednou stranou za spracúvanie údajov potrebnou na poskytovanie služby tak, ako je charakterizovaná v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Toto vylučuje spracúvanie údajov týkajúcich sa tzv. „štatistiky stránky“, kde zdieľame zodpovednosť so spoločnosťou Facebook Ireland Limited („Facebook“).

 

Majte na pamäti, že používanie našej fanúšikovskej stránky vedie k ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku bez obmedzenia na voľbu „štatistika stránky“. Vzhľadom na to (najmä s ohľadom na technickú možnosť používania tejto fanúšikovskej stránky) odkazujeme na vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Ak je naša fanúšikovská stránka prepojená s inými webovými stránkami alebo online obsahom, uplatňujú sa príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto služieb.

 

Môžete osloviť našu kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, pána Martina Chamka, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko, e-mail: dataprotectionsk[at]henkel.com.

 

3 Všeobecné spracúvanie osobných údajov

 

3.1 Komunikácia s nami

 

Ak nás kontaktujete, napríklad aby ste nám položili otázku o produkte, ktorý sme prezentovali na našej fanúšikovskej stránke, použijeme vaše meno, prípadne vašu e-mailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré ste poskytli, aby sme odpovedali na váš dopyt.

 

Spracúvanie je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je potrebné odpovedať na váš dopyt (napr. čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR) alebo kvôli nášmu oprávnenému záujmu poskytnúť vám požadované informácie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Po odpovedi na váš dopyt ho spolu so všetkými informáciami vymažeme do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sme na váš dopyt odpovedali.

 

3.2 Funkcie komunity

 

Môžete si vybrať z rôznych funkcií, ktoré ponúkame na našej fanúšikovskej stránke, aby sme mohli komunikovať s ostatnými používateľmi, napríklad posielať komentár na našu stenu, zanechať komentár a zdieľať príspevok či označiť, že sa vám páči.

 

Chceli by sme poukázať na to, že táto časť je verejná, a preto všetky informácie, ktoré pošlete alebo poskytnete na registráciu, môžu vidieť aj ostatní. Nemôžeme kontrolovať, ako iní používatelia fanúšikovskej stránky spracúvajú tieto informácie. Predovšetkým nemôžeme zabrániť iným, aby vám posielali správy.

 

Všetky údaje, ktoré poskytnete pre funkcie komunity, spracúvame, aby sme zabezpečili správne fungovanie týchto funkcií. Bez týchto údajov nie sme schopní ponúknuť vám funkcie komunity. Spracúvanie týchto údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to potrebné pre využitie našich služieb alebo pre plnenie zmluvy (napr. § 13 ods. 1 písm. B) ZoOÚ; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo z dôvodu, že to predstavuje oprávnený záujem, aby sa čo najjednoduchšie a najúčinnejšie využili naše funkcie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Obsah, ktorý bol zverejnený v oblasti komunity, môže byť uložený na neobmedzený čas. Pošlite nám e-mail na horeuvedenú adresu kedykoľvek v prípade, že si želáte obsah odstrániť.

 

3.3 Sektorové pozorovanie

 

Sledujeme publikácie spojené s odvetviami v ktorých sme aktívni (menovite sú to Beauty Care/Starostlivosť o telo a vlasy, Adhesive Technologies/Lepidlá a technológie, Laundry and Home Care/Pracie a čistiace prostriedky). Zbierame obsah zverejnený na verejných miestach na Facebooku v súvislosti s týmito obchodnými oblasťami (napr. obsah v ktorom je kozmetický produkt alebo prací prostriedok diskutovaný alebo predvádzaný).

 

Obsah súvisiaci s týmito obchodnými oblasťami bude uložený a hodnotený v záujme získať náhľad do verejnej diskusie vzhľadom na jednotlivé obchodné sektory. Využijeme získaný náhľad na podporu našej verejnej komunikácie a na vyrovnanie s verejnou diskusiou. Spracovanie týchto dát je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracovať osobné údaje, pretože to predstavuje náš oprávnený záujem na podporu verejnej komunikácie prostredníctvom usporiadania verejnej diskusie (Art. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Obsah súvisiaci s týmito obchodnými oblasťami vyzbieraný na verejných miestach Facebooku môže byť uložený na neurčitý čas. Ak si kedykoľvek budete želať odstrániť tento obsah, prosím pošlite nám email na vyššie spomenutú adresu.

 

3.5 Lotérie a iné súťaže

 

Z času na čas na našej fanúšikovskej stránke ponúkame lotérie a iné súťaže. Ak sa chcete zúčastniť, požiadame vás o poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov (napr. meno, dátum narodenia, adresu, e-mailovú adresu atď.; môžu byť potrebné ďalšie informácie pre súťaž, ako napríklad odpoveď na kvíz, fotky alebo výsledok online hry). Tieto informácie používame na správne vykonávanie lotérie alebo súťaže a ak je to potrebné na právnu ochranu alebo na zistenie zneužitia.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v podmienkach účasti pre každú lotériu/súťaž. Ak ste nám poskytli svoj súhlas pri účasti na lotérii/súťaži, používame vaše informácie na účely uvedené vo vyhlásení o súhlase.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné pre náležité uskutočnenie lotérie/súťaže (napr. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), pretože ste nám dali váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), alebo pre postupovanie v súlade s naším oprávneným záujmom zabrániť podvodom alebo zabezpečiť účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Doba pre ukladanie údajov bude zahrnutá do príslušného vyhlásenia o ochrane údajov pre každú lotériu/súťaž.

 

3.5 Pozvánka na akciu

 

Z času na čas na našej fanúšikovskej stránke vyhlasujeme akcie, ktoré môžu vyžadovať registráciu. Ak sa zaregistrujete na jednu z našich akcií, spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii, ako je vaše meno, adresa, kontaktné a komunikačné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa) ako aj ďalšie informácie potrebné pre akciu (napr. vytvorenie zoznamu hostí, akreditácia, kontrola pri vstupe, plánovanie miesta a občerstvenia) a/alebo informácie potrebné na odoslanie pozvania a informácií pre danú akciu. Navyše môžeme použiť vaše informácie na zistenie zneužitia a na našu právnu ochranu.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné pre registráciu a účasť na akcii (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo preto, že máme oprávnený záujem predchádzať podvodom alebo zabezpečiť účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Ak sa prihlásite do aktivity, Vaše registračné údaje budú zmazané do troch rokov o uplynutia kalendárneho roku kedy sa aktivita uskutočnila.

 

3.6 „Chatbot“

 

Poskytujeme „Chatbot“ na našej fanúšikovskej stránke. „Chatbot“ je možné použiť bez zdieľania osobných údajov. V prípade, že zadáte osobné údaje do textového poľa počas používania funkcie „Chatbot“, použijeme vaše údaje iba na zodpovedanie vašej otázky. Ak uložíme vašu otázku na účel interného procesu kontroly, vaše osobné údaje predtým vymažeme.

 

Spracúvanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú spracúvanie osobných údajov potrebných na zodpovedanie vašej otázky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo preto, že máme oprávnený záujem predchádzať podvodom a zabezpečovať účinnú právnu ochranu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Ak ste nesúhlasili s dlhším obdobím uloženia, napr. v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi, uchováme vaše údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených zámerov alebo tak dlho, ako je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uchovávať údaje.

 

3.6 Testy produktov

 

Možno ste poskytli svoje kontaktné údaje a svoju adresu počas účasti na testoch produktu, ktoré sme uskutočňovali prostredníctvom našej prítomnosti v sociálnych sieťach. Vaše údaje použijeme na účely vykonania testu produktu.

 

Vaše údaje nebudeme posielať žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je určené na vykonanie testu produktu.

 

Spracovanie a použitie vašich údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré tieto operácie odôvodňujú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na vykonanie testu produktu, ktorého sa zúčastňujete (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Pokiaľ ste nedali súhlas s dlhšou dobou uchovávania napr. v priebehu riadenia vzťahov so zákazníkmi nebudeme ukladať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa na ne bude vzťahovať zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.7 Prieskumy

 

Možno ste poskytli svoje kontaktné údaje, napríklad svoju e-mailovú adresu, keď ste sa zúčastnili prieskumu. Vaše údaje použijeme na účely vykonania prieskumu.

 

Vaše údaje nebudeme posielať žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je potrebné za účelom vykonania prieskumu.

 

Spracovanie a použitie vašich údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie z dôvodu, že máme prvoradý oprávnený záujem na použití vašich odpovedí v prieskume, ktorého ste sa zúčastnili (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokiaľ ste nedali súhlas s dlhšou dobou uchovávania napr. v priebehu riadenia vzťahov so zákazníkmi nebudeme ukladať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako je to potrebné v prípade, že sa na ne bude vzťahovať zákonná povinnosť uchovávania.

 

3.8 Analýza použitia/Štatistika stránky

 

V spoluzodpovednosti so spoločnosťou Facebook analyzujeme, ako používate našu fanúšikovskú stránku (štatistika stránky).

 

Informácie požadované v GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania údajov pre štatistiku stránky, možno nájsť na stránke Facebooku; aktuálne nájdete vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Spoločnosť Facebook vám poskytne príslušné informácie o zmluve medzi spoločnosťou Facebook a spoločnosťou HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR; aktuálne tieto informácie nájdete kliknutím na tento odkaz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

V rámci štatistiky stránky dostaneme len anonymizované štatistické údaje - preto nemáme prístup k osobným údajom, ktoré spracúva spoločnosť Facebook.

 

4 Prenos osobných údajov

 

K zverejneniu vašich osobných údajov dochádza v nasledujúcich prípadoch:

 • Osobné údaje budú sprístupnené orgánom činným v trestnom konaní a, v prípade potreby, aj poškodeným tretím stranám, ak je to potrebné na vyšetrenie nezákonného alebo zneužívajúceho používania našich služieb. Avšak to nastane len vtedy, ak existujú špecifické náznaky nezákonného používania alebo zneužitia. Zverejnenie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak slúži na presadzovanie podmienok používania našich služieb alebo iných dohôd, alebo, ak je to potrebné, na presadzovanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní je zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok a presadzovanie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov, podľa okolností. Zo zákona sme povinní poskytovať informácie aj niektorým vládnym inštitúciám. Sú to orgány činné v trestnom konaní, verejné orgány, ktoré stíhajú správne priestupky sankcionované pokutami, a daňové úrady. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní je zabrániť zneužitiu, stíhať trestné činy a presadzovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky, podľa okolností (napr. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Pri plnení našich služieb sa musíme spoliehať na spoločnosti tretích strán a externých poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah („sprostredkovateľ“). Kategóriami takýchto sprostredkovateľov môžu byť agentúry, poskytovatelia služieb, poskytovatelia IT-služieb.

  V takýchto situáciách budú informácie sprístupnené týmto spoločnostiam alebo jednotlivcom, aby sa tak umožnilo ďalšie spracúvanie. Týchto externých poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne ich kontrolujeme, aby sme zabezpečili, že vaše súkromie je chránené. Sprostredkovatelia môžu používať údaje len na nami určené účely. Na základe zmlúv s nami sú tiež povinní zaobchádzať s vašimi údajmi výhradne v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, ako aj s európskymi a nemeckými zákonmi o ochrane údajov.

  V rámci vyššie opísaných potenciálnych presunov môže dôjsť k tomu, že tretia strana viazaná inštrukciami môže spracúvať údaje v štátoch mimo EÚ („tretie krajiny“)
 • Každé zverejnenie údajov stranám mimo EÚ sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Keďže Európska komisia neoznámila, že tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytneme dostatočné záruky na vytvorenie primeranej ochrany vašich údajov. Na tento účel je možné uzavrieť zmluvu so sprostredkovateľom, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky EÚ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
 • V priebehu ďalšieho vývoja našej činnosti je možné, že štruktúra spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. sa zmení zmenou právnej formy, založením, kúpou alebo predajom dcérskych spoločností, divízií spoločnosti alebo častí spoločnosti. V prípade takýchto transakcií sa informácie o zákazníkoch odovzdávajú spolu s časťou spoločnosti, ktorá je prevedená. V tomto rozsahu zabezpečujeme, že každé zverejnenie osobných údajov tretím stranám sa uskutočňuje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Takýto prenos osobných údajov môže byť odôvodnený oprávneným záujmom prispôsobiť štruktúru našej spoločnosti ekonomickým a právnym podmienkam, ak sa to požaduje (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

5 Vaše práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek získať informácie o údajoch o vás uložených. Okrem toho máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania ako aj eventuálne právo na prenos dát. Navyše máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

 

OKREM TOHO MÔŽETE NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; AK JE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6. ODS. 1 PÍSM. E) ALEBO PÍSM. F) GDPR.

 

Ak ste dali súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

 

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov podľa štatistiky stránky, spoločnosť Facebook funguje ako spoločné kontaktné miesto a spracováva všetky žiadosti týkajúce sa výkonu vyššie uvedených práv.

 

6 Zmena tohoto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

 

Stav tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je k 2.9.2020.

 

Rozvoj našej fanúšikovskej stránky môže mať vplyv na spôsob, akým zaobchádzame s osobnými údajmi. Ponechávame si právo upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Odporúčame preto z času na čas navštíviť našu fanúšikovskú stránku, aby ste boli informovaní o možných aktualizáciách nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.